เพื่อให้การดำเนินงานด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก่นักเรียน นักศึกษาในสถาบันการศึกษา และประชนชนทั่วไป ให้มีความรู้ในการป้องกันตนเองและบุคคลในครอบครัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คณะทำงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1441
about about