โครงสร้าง

โครงสร้าง ผังการบังคับบัญชา คณะทำงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

คณะทำงานฝ่ายตำรวจ

คณะทำงานฝ่ายเอกชน

คณะที่ปรึกษา ส่งเสริม และสนับสนุนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน